Textové pole:

JUDr. Ing. Vojtech ĎURIŠ, PhD.

vduris.sk

vduris.sk

Na tento portál sa vzťahujú autorské práva a akákoľvek jeho reprodukcia (používanie, kopírovanie,
šírenie a pod.), alebo reprodukcia jeho časti (prevzatie obrázkov, textov a pod.)
podlieha predošlému písomnému súhlasu jeho vlastníka.

VDURIS, Copyright © 1996 - 2023

Slovenská republika
reg. vl. VDURIS: 002/2005

"Och aké šťastie zaľahlo na slovenský ľud" ... odoberajú sa práva a náležitosti "ozbrojencom ?!!“ ...“ľud" sa akosi pozabudol a zarezal si do vlastného konára ...

Priznaný výsluhový dôchodok nie je ostatným príjmom, základom ktorého je výrobná, zárobková, výnosová činnosť charakterizovaná v § 8 zákona 595/2003 Z.z., ale dávkou sociálneho zabezpečenia, základom ktorej je sociálna odkázanosť osoby, plynúca zo sociálnej situácie, za ktorú zodpovedá štát v rozsahu zákonných podmienok platných v dobe ich splnenia. Principiálne je teda dávkou nezdaniteľnou daňou z príjmu.

Odborníci, ktorí zaviedli druhý pilier (ako učebnicový príklad liberálneho egoizmu a zrušenia medzigeneračnej solidarity pre zabezpečenie pohodlných ziskov finančných skupín a ich podareného manažmentu) už rozmýšľajú, kde by mohli vytrhnúť z dlane chlp aby zničili posledné záchvevy systému sociálneho zabezpečenia, ktoré bolo svojho času vzorové pre celý civilizovaný svet. Výsledkom ich mudrovania je  legislatíva  „dymovej clony“ ... alebo  „zabíjania muchy kladivom“ ...

Osobitný systém sociálneho zabezpečenia vojakov realizujúci potreby štátu v rozvoji a udržania akcieschopných ozbrojených síl je po piatich rokoch predmetom deštrukčného správania rovnakých ľudí s rovnakými motívmi. Ani verifikácia praxou nie je argument v ich avanturistických pokusoch o jeho rozloženie. Retrospektívny návrat vraví o ich nepoučiteľnosti. Hrou na zlého a dobrého policajta postupne okliešťujú systém k jeho úplnému rozvráteniu. Generácia bez národnoštátneho uvedomenia si podpíli vlastný konár

Aj sa jej to darí ... !!!

Vojakom a policajtom sa budú dôchodky zvyšovať rovnako

Prijatá novela zákona 328/2002 Z. z.  O sociálnom zabezpečeni ...  v oblasti zvyšovania výsluhových  dôchodkov, znamená krok k likvidácii výsluhového princípu v sociálnom zabezpečení vojakov, keď zrušila spätosť tvorby a použitia osobitného účtu MOSR.

Bola prijatá v NR SR bez pripomienkového konania, ako reálne diskriminačná, vecne v rozpore s programovým vyhlásením vlády a v rozpore s čl. 12  Európskej sociálnej charty.

PRIPOMIENKY - Č. p. SEOPMVL-46-23/2009-OdL - Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky - Návrh zákona z ... 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PRIPOMIENKY - Č. p. SEOPMVL-21-35/2009-OdL - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MO SR prezentuje článok, v ktorom ubezpečuje vojenskú komunitu o nemennosti sociálnych istôt profesionálnych vojakov v novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov čo je v rozpore s negatívnymi dôsledkami dotknutého legislatívneho návrhu.

Reakcia: 1. Ministerstvo vnútra SR, 2. Ministerstvo obrany SR ...