Textové pole:

JUDr. Ing. Vojtech ĎURIŠ, PhD.

vduris.sk

vduris.sk

Na tento portál sa vzťahujú autorské práva a akákoľvek jeho reprodukcia (používanie, kopírovanie,
šírenie a pod.), alebo reprodukcia jeho časti (prevzatie obrázkov, textov a pod.)
podlieha predošlému písomnému súhlasu jeho vlastníka.

VDURIS, Copyright © 1996 - 2023

Slovenská republika
reg. vl. VDURIS: 002/2005

Politické strany nesmú prijímať vojakov ...

Členstvo v politickej strane vylučuje existenciu služobného pomeru v štátnej službe profesionálneho vojaka. Na druhej strane - ak je človek už profesionálnym vojakom, nie je možné aby ho politická strana prijala za svojho člena ... viď. publikácia  ... viď. aplikácia

Informácie podľa 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ...

Pri posudzovaní žiadostí o zverejnenie osobných údajov je potrebné v každom jednotlivom prípade prístup k informáciám obmedziť, ak táto nie je opatrená súhlasom dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a § 11 ods. 1 písm. f) cit. zákona :

 

Reakcia: Krajský súd Bratislava

 Analýza sociálnej práce MO SR v rokoch 2002 a 2005

Postup zodpovedných orgánov MOSR pri koncipovaní sociálnej politiky rezortu v priebehu sledovaného obdobia spôsobil znižovanie úrovne hmotných práv v sociálnom zabezpečení a obmedzovanie výkonu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ... nesystémovými a nezákonnými riadiacimi aktmi.

 Činnosť služobných orgánov s poberateľmi dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v rezorte ministerstva obrany (RMO SR 77/1999)

Zodpovedné orgány MOSR čoraz širšie a hlbšie obmedzujú dosiahnutú úroveň sociálneho zabezpečenia, keď reálne nezabezpečujú úlohy financovania programov práce s poberateľmi dôchodkov a chystajú sa bez náhrady zrušiť normu, ktorá zabezpečovala prepojenie činnosti a záujmov vojakov v profesionálnej službe a vo výslužbe.

· Neriešenie nezmyselných dopadov zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu

· Zrušenie RMOSR 77/1999 Činnosť služobných orgánov s poberateľmi dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia v rezorte ministerstva obrany v  pripravovanej Smernici MO SR o tvorbe použití a správe sociálneho fondu a o zmene niektorých interných normatívnych aktoch

 Osobitný systém sociálneho zabezpečenia vojakov

              Závery analýzy hospodárenia Osobitných účtov sociálneho zabezpečenia v ozbrojených silách SR poukazujú na nekoncepčný a avanturistický postup zodpovedných orgánov pri zabezpečovaní legislatívnych úloh sociálneho zabezpečenia vojakov.

Analýza stavu zvyšovania výsluhových dôchodkov v rokoch 2004 a 2005

Postup zákonodarných a výkonných orgánov pri výkone § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vecne a právne neobstál a spôsobil hmotné a morálne škody pri riadení ozbrojených síl v oblasti sociálneho zabezpečenia. Na základe požiadavky UR ZV SR zo dňa 25.10.2005 o posúdenie a analýzu stavu zvyšovania výsluhových dôchodkov v rokoch 2004 a 2005 Vám predkladám právnu a skutkovú analýzu a projekt východísk: