automatizovaného systému výpočtu a správy mzdových a platových nárokov "PLATY"

automatizovaného systému tvorby, evidencie, správy externých a interných kontrol "KONTROLA"

Rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami :  od roku 1970 nepretržite do súčasnosti v rozsahu Prísne tajné. vyhovel som bezpečnostnej previerke IV. stupòa pre stupeň utajenia Prísne tajné (pozn. § 17, písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Počas celého svojho  služobného zaradenia ako  profesionálny vojak som pracoval v ekonomických, právnych a riadiacich funkciách pri výkone verejnej správy s postavením orgánu pre výkon štátnej správy v sociálnom zabezpečení rezortu MO SR s predikciou tvorby a realizácie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov.

Finančno právna činnosť a IT

 

MS Windows XP Professional, MS Windows Vista Ultimate, Windows 7 Ultimate, Windows 8,1 Pro with Media Center, Windows 10 Pro, Windows 11, Office 2003-10-2013-2016-2021-365

Systém

- programovanie a prácu s vývojovým databázovým systémom Visual FoxPro

Programové aplikácie

- tvorbu a správu www. stránok, profesionálnu tvorbu a užitie databázových aplikácií. Audio a videotvorba v Nero 2023 Platinum

Www.stránky, data, audio, video

- som autorom profesionálne používaných aplikácií riadenia a správy nositeľa sociálneho zabezpečenia v rezorte MO SR na území SR :

Rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami :  od roku 1970 nepretržite do súčasnosti v rozsahu Prísne tajné. vyhovel som bezpečnostnej previerke IV. stupňa pre stupeň utajenia Prísne tajné (pozn. § 17, písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Počas celého svojho  služobného zaradenia ako  profesionálny vojak som pracoval v ekonomických, právnych a riadiacich funkciách pri výkone verejnej správy s postavením orgánu pre výkon štátnej správy v sociálnom zabezpečení rezortu MO SR s predikciou tvorby a realizácie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov

Textové pole:

JUDr. Ing. Vojtech ĎURIŠ, PhD.

"RIADITEL"

Program sieťového automatizovaného riadenia celoštátneho štruktúrovaného systému sociálneho zabezpečenia s medzinárodnými väzbami  s modulmi riadiacej agendy plánovania, operatívnych úloh, písomných podaní a ich hodnotenia, správy ľudských zdrojov, administratívnej bezpečnosti, správy registratúry, právnej agendy, ekonomickej agendy, agendy brannej pohotovosti štátu

"PLATY"

Program automatizovaného vedenia mzdovej a platovej agendy v podmienkach rezortu

"KONTROLA"

Program automatizovaného vedenia externej a internej kontroly a interného auditu

UCTOVNICTVO

Program vedenia účtovnej agendy peňažného a materiálneho účtovania

TLAC

Projekt programovania ihličkových tlačiarní

vduris.sk

vduris.sk

Na tento portál sa vzťahujú autorské práva a akákoľvek jeho reprodukcia (používanie, kopírovanie,
šírenie a pod.), alebo reprodukcia jeho časti (prevzatie obrázkov, textov a pod.)
podlieha predošlému písomnému súhlasu jeho vlastníka.

VDURIS, Copyright © 1996 - 2023

Slovenská republika
reg. vl. VDURIS: 002/2005